Fe­lix Sturm vs. Sam So­li­man

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV TJEDAN -

SPORT Za ti­tu­lu svjet­skog pr­va­ka u bok­su u sred­njoj ka­te­go­ri­ji ove se su­bo­te bo­re Fe­lix Sturm i Sam So­li­man. Naj­poz­na­ti­ji nje­mač­ki bok­sač Fe­lix Sturm svjet­ski je pr­vak u sred­njoj ka­te­go­ri­ji. Iza se­be ima 45 me­če­va, od ko­jih 39 po­bje­da. Po­ri­jek­lom je iz BIH. Nje­gov iz­a­zi­vač je Aus­tra­lac Sam So­li­man ko­ji u ka­ri­je­ri bi­lje­ži 42 po­bje­de u 54 me­ča. Nji­hov su­kob u rin­gu ga­ran­ci­ja je vr­hun­skog sport­skog do­ga­đa­ja ko­jeg mo­že­te po­gle­da­ti u iz­rav­nom pri­je­no­su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.