Lud, zbu­njen, nor­ma­lan

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV TJEDAN -

SE­RI­JA G: Mustafa Nadarević; Izet, Fa­ruk, Da­mir i Dže­bra sje­de za sto­lom i pre­pri­ča­va­ju svo­je pro­ble­me. Svaki je vid­lji­vo iživ­ci­ran. Fa­ruk pro­ble­mi­ma s ka­drom u pro­duk­ci­ji Akord, Da­mir su­lu­dim zah­tje­vi­ma pa­ci­jen­ta, a Izet jer ni­je mo­gao unov­či­ti avi­okar­te za Šved­sku ko­je mu je pos­lao brat Ismet, te sva tro­ji­ca od­la­ze u Šved­sku. Na dnev­ni­ku je objav­lje­na vijest da se sru­šio avi­on za Šved­sku ko­ji je po­le­tio sa Sa­ra­jev­skog aero­dro­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.