Iz­bri­sa­ni

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV TJEDAN -

KOM.DRAMA The Chum­s­crub­ber, 2005., SAD/Njem., R: Arie Posin, G: Ja­mie Bell, Al­li­son Jan­ney; De­an je ti­nej­džer ko­ji ži­vi u pred­gra­đu jed­no­ga ka­li­for­nij­sko­ga gra­da. Jed­nog da­na, De­an ot­kri­je ti­je­lo svog naj­bo­ljeg pri­ja­te­lja Troya. Troy je po­či­nio sa­mo­uboj­stvo, a nje­go­va maj­ka još ni­je doz­na­la tra­gič­nu vijest. Tro­je de­lin­k­ve­na­ta ko­ji su ku­po­va­li dro­gu od Troya tra­že da De­an ot­kri­je gdje se na­la­zi nje­go­va za­li­ha.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.