Po­šte­na igra

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV TJEDAN -

BIO.TRILER DRAMA Fa­ir Ga­me, 2010., SAD/UAE, R: Do­ug Li­man, G: Na­omi Wat­ts, Sean Penn; Va­le­rie Pla­me, agen­ti­ca CIA-e, mo­ra ot­kri­ti po­sje­du­je li Sa­dam nuk­le­ar­no oruž­je. Pod krin­kom is­pi­tu­je znans­tve­ni­ke u Ira­ku te pred­lo­ži da nje­zin su­prug Joe ode u Ni­ge­ri­ju i is­tra­ži do­ja­vu pot­pred­sjed­ni­ka da je Irak od njih ku­pio obo­ga­će­ni ura­nij. Ka­da za­poč­ne rat, Joe do­ja­vi New York Ti­me­su da je pot­pred­sjed­ni­ko­va tvrd­nja bi­la laž.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.