U do­bru i zlu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ttx -

Niz ne­sret­nih do­ga­đa­ja Pa­ta So­la­ta­na (Brad­ley Co­oper) do­veo je do psi­hič­kog slo­ma i li­je­če­nja na psihijatriji. Po iz­la­sku upoz­na­je Tif­fany (Jen­ni­fer Lawren­ce), či­ji je ži­vot jed­na­ko kom­pli­ci­ran kao Pa­tov. Film “U do­bru i zlu” re­da­te­lja Da­vi­da O. Ru­ssel­la do­no­si ovu za­nim­lji­vu lju­bav­nu pri­ču u ko­joj prst sud­bi­ne ima važ­nu ulo­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.