Od ko­li­jev­ke pa do gro­ba

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tv Tjedan -

AK­CI­JA Crad­le 2 Gra­ve, 2003., SAD., R: An­dr­zej Bart­kowi­ak, G: DMX, Kel­ly Hu, An­t­hony An­der­son, Tom Ar­nold, Mark Da­cas­cos; Na­kon što mu ot­mu kćer­ku te za nju tra­že vri­jed­ne di­ja­man­te vo­đa lopova mo­ra se od­lu­či­ti na ek­s­tre­man ko­rak. An­t­hony Fa­it je vo­đa ur­ba­nih i pro­fe­si­onal­nih lopova, a na­kon ot­mi­ce pri­si­ljen je sklo­pi­ti sa­vez s taj­van­skim služ­be­ni­kom Su­om. Na­ime Su je je­di­ni ko­ji mo­že spa­si­ti An­t­honyje­vu kćer­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.