Mr.Be­an na praz­ni­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tv Tjedan -

KO­ME­DI­JA Mr. Be­an’s Ho­li­day, 2007., VB/Franc./Njem., R: Ste­ve Ben­de­leck, G: Rowan At­kin­son, Wil­li­am De­foe, Ste­ve Pem­ber­ton; Mr. Be­an se za­si­tio hlad­nog i mo­krog Lon­do­na, ali spas sti­že u pra­vi tre­nu­tak jer igrom slu­ča­ja osva­ja pu­to­va­nje do sun­ča­ne fran­cu­ske oba­le. Pa ta­ko, „obo­ru­žan“no­vom di­gi­tal­nom ka­me­rom on kreće na od­mor. Na­rav­no da će Mr. Be­an os­ta­ti vje­ran se­bi i na­ći se u mno­gim ko­mič­nim si­tu­aci­ja­ma...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.