Obi­telj Bor­gia

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tv Tjedan -

SE­RI­JA skri­ve­nog bla­ga dav­no iz­gub­lje­nih sta­ro­rim­skih umjet­ni­na po­nu­kat će pa­pu Alek­san­dra VI. da rim­skom pu­ku priredi ra­skoš­no slavlje u po­gan­skom sti­lu. Lu­cre­zia se po­sve­ću­je no­vo­ro­đen­če­tu, a tr­za­vi­ce bra­će Ce­sa­rea i Ju­ana pre­ras­ta­ju u otvo­ren su­kob ko­ji će vr­hu­nac do­ži­vje­ti u utr­ci na neo­sed­la­nim ko­nji­ma ko­ja le­di krv u ži­la­ma. Alek­san­dro­va mi­los­ni­ca Gi­ulia Far­ne­se doz­na­je da pa­pa ima no­vu lju­bav­ni­cu. Tra­ži sa­vjet od Van­no­zze...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.