Vra­go­las­ti De­nis

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ttx -

Ani­mi­ra­na se­ri­ja Vra­go­las­ti De­nis nas­ta­la je pre­ma pred­lo­šku stri­pa ko­ji je iz­la­zio u dnev­nim no­vi­na­ma od 1951. go­di­ne. Rad­nja se­ri­je pra­ti pus­to­lo­vi­ne ma­le­nog dje­ča­ka De­ni­sa Mit­c­hel­la. De­nis je dje­čak ko­ji ima ja­ko pu­no ener­gi­je i igra­ju­ći se stal­no iz­a­zi­va ne­vo­lje i ner­vi­ra svog su­sje­da gos­po­di­na Wil­so­na. De­ni­sov naj­bo­lji pri­ja­telj je nje­gov pas Raf.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.