Da­mja­nu Ćur­kov

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ttx -

Me­te­oro­lo­gi­nja In­for­ma­tiv­nog pro­gra­ma No­ve TV Da­mja­na Ćur­kov go­to­vo nas sva­kod­nev­no in­for­mi­ra kak­vo nas vri­je­me oče­ku­je. Na­ma je ka­za­la ka­ko ona pro­vo­di lje­to .

Ka­mo ide­te na ljetova­nje? Jes­te li po­bor­nik le­ža­nja na pla­ži ili od­mo­ra u pla­ni­ni?

S ob­zi­rom na pos­lov­ne oba­ve­ze, ni­sam ni­šta po­seb­no pla­ni­ra­la za ljetova­nje, ali ka­ko sam s mo­ra, ne­će bi­ti pro­blem “po­bje­ći” ba­rem na ne­ko­li­ko da­na u mo­ja Ka­šte­la. Vo­lim pli­va­nje i ci­je­li taj am­bi­jent lje­ta uz mo­re pa ću uvi­jek ra­di­je oda­bra­ti ne­ko pri­obal­no mjes­to za od­mor ne­go pla­ni­nu!

Vo­li­te li se sun­ča­ti? Iz­bje­ga­va­te li vru­ći­nu ili vo­li­te bi­ti pre­pla­nu­li? Ko­ji fak­tor ili kre­mu

ko­ris­ti­te?

Vo­lim se sun­ča­ti, ali ipak pa­zim ka­da i ka­ko. Na pla­žu od­la­zim ili ra­no uju­tro ili kas­ni­je po­pod­ne, ali i ta­da ko­ris­tim kre­me sa za­štit­nim fak­to­rom. Ako sam ci­je­li dan na pla­ži, uglav­nom bo­ra­vim u hla­du. Obič­no ko­ris­tim fak­tor 30, za li­ce lje­ti i vi­še, zi­mi ma­lo ma­nje.

Što bis­te sa­vje­to­va­li oni­ma ko­ji ne idu na mo­re, ne­go os­ta­ju u gra­du? Ka­ko se naj­bo­lje bo­ri­ti pro­tiv vru­ći­ne?

Oni­ma ko­ji ni­su u mo­guć­nos­ti os­vje­že­nje po­tra­ži­ti u mo­ru sa­vje­to­va­la bih da pi­ju što vi­še te­ku­ći­ne te da u onom naj­to­pli­jem di­je­lu da­na, dak­le iz­me­đu 10 i 17 sa­ti, iz­bje­ga­va­ju iz­la­ga­nje sun­cu i po mo­guć­nos­ti bo­ra­ve u kli­ma­ti­zi­ra­nim pros­to­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.