Lud, zbu­njen, nor­ma­lan

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Svijet Sapunica -

SE­RI­JA Če­ti­ri go­di­ne su proš­le. Da­mir je spe­ci­ja­li­zi­rao plas­tič­nu ki­rur­gi­ju i ože­nio se za glu­mi­cu Bar­ba­ru. Fa­ruk je za­tvo­rio stu­dio Akord i po­kre­nuo no­vi biz­nis - ra­dio sta­ni­cu. Vo­di­te­lji noć­nog pro­gra­ma su Čom­be i Ref­ko. Bar­ba­ra i Da­mir oče­ku­ju be­bu i to je do­ga­đaj oko ko­ga će se oku­pi­ti či­ta­va obi­telj Faz­li­no­vić... Pri­no­va u obi­te­lji Faz­li­no­vić je do­ni­je­la no­va uz­bu­đe­nja. Bar­ba­ra i Da­mir ne mo­gu se do­go­vo­ri­ti ko­je ime da­ti dje­te­tu, ali će Izet usko­či­ti s ini­ci­ja­ti­vom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.