Završna igra

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Svijet Sapunica -

AKC.KO­ME­DI­JA Ro­gu­es Gal­lery, 2010., SAD, R: Fo­uad Mi­ka­ti, G: Joe An­der­son, Rob Cor­d­dry; Dva vla­di­na ti­ma ra­de na taj­nom za­dat­ku i ko­ris­te pse­udo­ni­me pre­uze­te iz ta­rot kar­ti. Sje­di­šte im je u pod­zem­nom sklo­ni­štu i po­di­je­lje­ni su u dva ti­ma; Al­fa i Ome­ga. Ka­da glav­ni ju­nak “Lu­da” do­đe pr­vi dan na po­sao za­ti­če svog še­fa ubi­je­nog pod ne­raz­ri­je­še­nim okol­nos­ti­ma. Lu­da mo­ra pro­na­ći ubo­ji­cu, ina­če će ci­je­lo mjes­to eks­plo­di­ra­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.