Dvor­ci i pa­la­če Eu­ro­pe

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Svijet Sapunica -

DOKUMENTARAC Na naj­za­pad­ni­jem ru­bu Eu­ro­pe uz­di­žu se tri ve­li­čans­tve­ne gra­đe­vi­ne: pa­la­ča Fron­te­ira, pa­la­ča u Sin­tri te dvo­rac Qu­eluz. Sve su te dvor­ce iz­gra­di­li Ma­uri u svom oso­bi­tom ori­jen­tal­nom sti­lu. Pa­la­če tvo­re krug u oko­li­ci Li­sa­bo­na, ne­ka­daš­njeg sje­di­šta iz ko­je­ga su ov­daš­nji kra­lje­vi uprav­lja­li go­to­vo po­lo­vi­com ta­daš­njeg svijeta. Upra­vo su iz Li­sa­bo­na kre­nu­le eks­pe­di­ci­je ko­je su uro­di­le ot­kri­ćem du­go tra­že­nog

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.