$ (Dol­lars)

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Svijet Sapunica -

KRIM.KO­ME­DI­JA $, 1971., SAD, R: Ric­hard Bro­oks, G: War­ren Be­at­ty, Gol­die Hawn; Za­kon o za­šti­ti pri­vat­nos­ti omo­gu­ćio je ame­rič­kim kri­mi­nal­ci­ma da sa­kri­ju gotovinu u jed­noj nje­mač­koj ban­ci u Ham­bur­gu. Stručnjak za si­gur­nost, Joe Col­lins, od­lu­čio je ukras­ti taj no­vac uz po­moć pros­ti­tut­ke zlat­no­ga sr­ca, Dawn Di­vi­ne. Kri­mi­nal­ci se ne mo­gu obra­ti­ti po­li­ci­ji za po­moć, ali mo­gu po­ku­ša­ti po­nov­no ukras­ti no­vac...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.