Ti­jar­do­vić

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Subota -

DOKUMENTARAC Mno­gi­ma je Ti­jar­do­vić pot­pu­no ne­poz­nat kao sli­kar, gra­fi­čar, ilus­tra­tor art de­coa, kao ma­kje­tist i ka­ri­ka­tu­rist, kao di­sko­graf i pr­vi glaz­be­ni ured­nik “Edi­son Bell Pen­ka­le”, je­di­ne di­sko­graf­ske ku­će na Bal­ka­nu po­čet­kom 30-ih go­di­na, kao pre­vo­di­telj uvi­jek i na­no­vo pri­sut­nih “Ri­bar­skih sva­đa”, ko­me­di­je Car­la Gol­do­ni­ja, kao pr­vi hr­vat­ski skla­da­telj film­ske glaz­be u nje­mač­ko-ju­gos­la­ven­skom fil­mu “Prin­ce­za ko­ra­lja” iz 1937. go­di­ne...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.