Na­še ma­lo mis­to

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Subota -

SE­RI­JA Tog ra­nog pro­lje­ća 1946. go­di­ne i u ma­lom mis­tu je na sve­čan na­čin otvo­re­na se­zo­na ma­sov­ne fi­skul­tu­re u Dal­ma­ci­ji. Sve­ča­nost ko­ju ne­umor­no or­ga­ni­zi­ra Roko za­po­če­la je mi­mo­ho­dom svih su­di­oni­ka po­di­je­lje­nih u gru­pe po sport­skim dis­ci­pli­na­ma, na če­lu s mjes­nom li­me­nom glaz­bom. Na­kon to­ga us­li­je­dio je pro­ljet­ni kros u ko­jem su svi su­dje­lo­va­li, od dje­ce do sta­ra­ca, svoj­ski se tru­de­ći. Su­tra­dan dio mje­šta­na tr­pi od po­s­lje­di­ca pre­tje­ra­nog za­la­ga­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.