No­va TV

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Nedjelja -

05.25 06.20

Dnev­nik No­ve TV Nad li­pom 35, hu­mo­ris­tič­no - glaz­be­ni show Shop­kins, cr­ta­na se­ri­ja Pče­li­ca Ma­ja,cr­ta­na se­ri­ja Pep­pa Pig, cr­ta­na se­ri­ja Ma­ša i Med­vjed, crt.se­ri­ja Ni­nja kor­nja­če, crt. se­ri­ja Spu­žva Bob Skoc­ka­ni, cr­ta­na se­ri­ja Ce­le­brity Mas­ter­c­hef, re­ality show Umjes­to da svo­jim osje­ti­ma po­ga­đa­ju ´si­ro­ve´ na­mir­ni­ce, Iri­na, Na­da i Sa­nja po­ga­đat će sve sas­toj­ke već pri­prem­lje­nog i ja­ko ukus­nog je­la. Po­bjed­ni­ca ovog iz­a­zo­va uži­vat će u vi­šes­tru­kim pred­nos­ti­ma.

Bo­rac za prav­du am. ves­tern, 2001.

Sr­ce od tin­te njem. brit. am. fant. avant., 2008.

Lud, zbu­njen, nor­ma­lan In ma­ga­zin vi­kend

Zor­ro: Ma­ski­ra­ni osvetnik, am. njem. akc. avant. kom., 1998. Vi­jes­ti No­ve TV

Zor­ro: Ma­ski­ra­ni osvetnik (nas­ta­vak) Dnev­nik No­ve TV

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.