HTV1

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Nedjelja -

07.45 08.40

Kla­si­ka mun­di

Za­ljub­lje­ni tal. fran. ko­me­di­ja, 1955.

Vi­no u kr­vi Ti­je­kom pot­pi­si­va­nja knji­ge u jed­noj knji­ža­ri u Sa­uter­na­isu, eno­lo­gu i auto­ru vin­skih vo­di­ča Be­nja­mi­nu Le­be­lu pris­tu­pi šez­de­se­to­go­diš­nji brač­ni par ko­ji mu pred­la­že da pos­li­je pot­pi­si­va­nja do­đe pro­ci­je­ni­ti nji­hov po­drum. Ima­ju če­tr­de­se­tak bo­ca jed­nog od naj­ču­ve­ni­jih sa­uter­nea, Châte­aua Pa­ra­li­aa. Tv ka­len­dar Dnev­nik, in­for­ma­tiv­na emi­si­ja Plo­do­vi zem­lje Split: Mo­re Ne­dje­ljom u dva: Ste­fan Lu­pi­no Mir i do­bro

Les Tri­bu­la­ti­ons d’un Chi­no­is en Chi­ne fran. tal. avant. kom., 1965. The Vo­ice - Naj­ljep­ši glas Hr­vat­ske, glaz­be­ni show Dnev­nik, in­for­ma­tiv­na emi­si­ja Sport Vri­je­me Lo­to 6/45

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.