CSI: Las Ve­gas

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ponedjeljak -

SE­RI­JA G: Ted Dan­son, Eli­sa­beth Shue; CSI tim is­tra­žu­je slu­čaj uboj­stva El­vi­so­vog imi­ta­to­ra či­je je ti­je­lo na­mje­šte­no na klu­pu. Sa­ra i Greg sli­je­de krvavi trag te pro­na­đu vra­nu pro­bo­de­nu odvi­ja­čem. Greg shva­ti da je uboj­stvo po­ve­za­no sa ša­hom ka­da pri­mje­ti ka­ko iz­gle­da kri­ža­nje na ko­jem se na­la­ze. Odve­de Sa­ru na mjes­to gdje vje­ru­je da će pro­na­ći do­dat­ne in­for­ma­ci­je. Usko­ro pro­na­đu auto­mo­bil u ko­jem je oruž­je s ko­jim je po­či­nje­no uboj­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.