Hiroshima - po­s­lje­di­ce

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ponedjeljak -

DOKUMENTARAC Atom­ska bom­ba ba­če­na na Hi­ro­ši­mu naj­a­vi­la je po­če­tak jed­ne no­ve ere. Nje­zi­na je de­to­na­ci­ja ubi­la vi­še od sto ti­su­ća lju­di, ali je is­to­dob­no oz­na­či­la i po­s­ljed­nje po­glav­lje Dru­go­ga svjet­skog ra­ta i po­če­tak nuk­le­ar­nog do­ba. Pom­nim raz­ma­tra­njem okol­nos­ti ko­je su do­ve­le do ba­ca­nja bom­be te do­ga­đa­ja to­ga da­na i nje­go­vih po­s­lje­di­ca, ovaj film ana­li­zi­ra dojm­lji­vu pri­ču o jed­nom od od­lu­ču­ju­ćih tre­nu­ta­ka u po­vi­jes­ti 20. sto­lje­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.