Ve­li­ka obi­telj

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ponedjeljak -

SE­RI­JA Edo­ar­dov po­vra­tak uz­dr­mao je ci­je­lu obi­telj Ren­go­ni. Ti­je­kom noći on im pre­pri­ča­va svo­je raz­lo­ge, na­ime tvrt­ku je upet­ljao u ve­li­ki dug jer se ba­vio fi­nan­cij­skim špe­ku­la­ci­ja­ma ko­je su pro­pa­le, te je bio pri­si­ljen in­s­ce­ni­ra­ti svo­ju smrt ka­ko bi se iz­vu­kao iz pri­jet­nji nje­go­vih mut­nih vje­rov­ni­ka od ko­jih je po­zaj­mio 110 mi­li­ju­na eura. Ci­je­la je obi­telj šo­ki­ra­na. Er­nes­to ula­zi u kon­flikt sa si­nom, no maj­ka Ele­ono­ra je pre­sret­na što se vra­tio i što je živ.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.