Afri­ka: Kon­go

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ponedjeljak -

DOKUMENTARAC Prašume Kon­ga pre­kri­va­ju sa­mo sr­ce Afri­ke, to je uz­bur­ka­no i ne­mir­no sta­ni­šte pre­mre­že­no ži­vo­tom. Od ne­umo­lji­vog sre­di­šta šu­me do otvo­re­ne oba­le Atlant­skog oce­ana svi se ov­dje nas­to­je iz­bo­ri­ti za ži­vot­ni pros­tor u pre­na­pu­če­nu svi­je­tu. Čim­pan­ze kra­du med od mar­lji­vih pče­la, na­oru­ža­ni ve­li­kim šta­pom. Sa­mo­za­taj­na go­lo­glav­ka sim­bol je sve­ga taj­nog i drev­nog u pra­šu­mi - nji­ho­ve su glave kao da su iz­ra­đe­ne od mar­ci­pa­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.