RTL Da­nas: Mi­mo­hod

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ponedjeljak -

PRI­JE­NOS Pratite uži­vo sve­ča­ni mi­mo­hod po­vo­dom obi­lje­ža­va­nja 20. ob­ljet­ni­ce voj­no­re­dar­stve­ne ope­ra­ci­je “Olu­ja“. U mi­mo­ho­du će su­dje­lo­va­ti pje­šač­ke i me­ha­ni­zi­ra­ne pos­troj­be Oru­ža­nih sna­ga RH, no mi­mo­hod ne­će ima­ti obi­ljež­je kla­sič­ne voj­ne pa­ra­de jer će se Oru­ža­nim sna­ga­ma pri­dru­žit i sve Dr­žav­ne služ­be za za­šti­tu i spa­ša­va­nje, ci­vil­ne za­šti­te, HGSS-a, s bra­ni­te­lji­ma i po­vi­jes­nim pos­troj­ba­ma. Pje­šač­ka pos­troj­ba bro­jit će vi­še od 2500 pri­pad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.