Pri­ča o pr­va­ku

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ponedjeljak -

SPORT.DRA­MA The Blind Si­de, 2009., SAD, R: John Lee Han­cock, G: Qu­in­ton Aa­ron, San­dra Bullock; Mic­ha­el Oher je Afro-Ame­ri­ka­nac i beskućnik ko­jeg udom­lju­je bje­lač­ka obi­telj Tu­ohy ka­ko bi mu pomogla da is­pu­ni svoj pu­ni po­ten­ci­jal. U is­to vri­je­me, nje­go­va pri­sut­nost u nji­ho­vim ži­vo­ti­ma na­vest će ih na mno­ga sa­mo-ot­kri­ća. Ži­ve­ći u no­vom oko­li­šu, mla­di ti­nej­džer mo­rat će se su­oči­ti s pot­pu­no dru­ga­či­jim ži­vot­nim iz­a­zo­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.