Go­di­na Olu­je

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ponedjeljak -

DOKUMENTARAC Do­ku­men­tar­na se­ri­ja u če­ti­ri nas­tav­ka da­je cje­lo­vi­tu sli­ku o voj­no-re­dar­stve­noj ope­ra­ci­ji Olu­ja, ali i sve­mu što joj je pret­ho­di­lo na di­plo­mat­sko­me, po­li­tič­ko­me i voj­no­me pla­nu. U se­ri­ji go­vo­ri se­dam­de­se­tak su­go­vor­ni­ka, ne­po­sred­nih i po­sred­nih su­di­oni­ka do­ga­đa­ja s hr­vat­ske, ame­rič­ke, bo­san­sko­her­ce­go­vač­ke i sr­p­ske stra­ne, a uz do­sad ne­pri­ka­za­ne ar­hiv­ske snimke vi­djet će­mo i dio bo­ga­te ar­hi­ve HRT-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.