Za vječ­nu sla­vu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Utorak -

POV.RAT.DRA­MA For Gre­ater Glory: The True Story of Cris­ti­ada, 2012., Meks., R: De­an Wrig­ht, G: An­dy Gar­cia, Os­car Isa­ac; U Mek­si­ku su u dva­de­se­tim go­di­na­ma 20. sto­lje­ća na vlas­ti ate­is­ti ko­ji su pot­pu­no zabranili ka­to­li­čans­tvo. Po­če­lo je ras­pu­šta­njem sa­mos­ta­na, uki­da­njem vjer­skih ško­la, a pro­ši­ri­lo se na za­bra­nu slu­že­nja mi­se i pro­gon čas­nih ses­ta­ra i sve­će­ni­ka, što je iz­a­zva­lo otvo­re­nu po­bu­nu vjer­ni­ka i rat.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.