Har­d­ball

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Utorak -

SPORT.DRA­MA Hard Ball, 2001., SAD/ Njem., R: Bri­an Rob­bins, G: Ke­anu Re­eves, Di­ane La­ne; Je­di­ni iz­vor pri­ho­da Co­no­ru O’Ne­il­lu jest no­vac za­ra­đen sport­skim kla­đe­njem. No u po­s­ljed­nje ga vri­je­me sre­ća ne slu­ži pa se za­du­žio kod re­ke­ta­ra. Kad mu oni za­pri­je­te smr­ću zbog du­ga, Co­nor za­mo­li svo­jeg bo­ga­tog prijatelja da mu po­su­di no­vac. On pris­ta­ne pod uvje­tom da Co­nor pre­uz­me nje­go­vu obve­zu tre­ni­ra­nja mla­dog cr­nač­kog bej­z­bol­skog ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.