CSI: Las Ve­gas

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Utorak -

SE­RI­JA CSI tim do­la­zi u ku­ću gdje je pro­na­đen ubi­jen mu­ška­rac Do­ug Adam­son ko­ji on­dje ne ži­vi. Obi­telj u či­joj je ku­ći pro­na­đen ni­je vi­đe­na već mje­sec da­na. Finn, Nick i Mor­gan pre­tra­žu­ju ku­ću i pri­mje­te krv ko­je je pre­vi­še da bi pri­pa­da­la sa­mo pro­na­đe­nom mu­škar­cu. Nick raz­go­va­ra sa su­sje­dom Mad­ge o vlas­ni­ci­ma ku­će ko­ja ka­že da je ne­dav­no vi­dje­la pre­mi­nu­log, ali da je mis­li­la da je član obi­te­lji. Ta­ko­đer je ne­dav­no pred ku­ćom vi­dje­la ka­mi­on za pre­se­lje­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.