Mi­lan pro­tiv Se­ve­ri­ne pre­ko le­đa pre­mi­je­ra

Po­po­vi­ća je pi­sao Mi­la­no­vi­ću jer ga sme­ta što pje­va­či­ca objav­lju­je fo­to­gra­fi­je nji­ho­va si­na na druš­tve­nim mre­ža­ma

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - On -

Svi mi vo­li­mo za­vi­ri­ti iza vra­ta tu­đe­ga ži­vo­ta, po­go­to­vo kad su ta vra­ta od­škri­nu­li sa­mi. Da­nas nam je to uz druš­tve­ne mre­že lak­še ne­go ikad pa ne ču­di što smo ola­ko pres­ta­li mis­li­ti na poj­mo­ve kao što su pri­vat­nost i nje­zi­na za­šti­ta. O oso­ba­ma ko­je ne poz­na­je­mo zna­mo što vo­le pi­ti, jes­ti i s ki­me spa­va­ju bez ob­zi­ra što s nji­ma ni­kad ni­smo proz­bo­ri­li re­če­ni­cu, ka­mo­li ih poz­dra­vi­li na ces­ti. Do­vo­ljan je već je­dan klik na Fa­ce­bo­oku i Ins­ta­gra­mu...Tre­nu­tak je ovo u ko­jem i “obič­ne” oso­be iz­a­zi­va­ju paž­nju svo­jim fo­to­gra­fi­ja­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma pa ne ču­di da fotka ko­ju obja­vi Se­ve­ri­na is­tog tre­na na­đe svoj put do mi­li­jun­ske pu­bli­ke, što di­rek­t­no pre­ko mre­že pra­ti­te­lja, a što po­sred­no kroz me­di­je. I sad je to za­sme­ta­lo nje­zi­nom biv­šem za­ruč­ni­ku Mi­la­nu Po­po­vi­ću pa je pi­sao čak i Mi­la­no­vi­ću i Sa­bo­ru jer mu sin Alek­san­dar, ka­že, ži­vi u Big Brot­he­ru ko­ji dik­ti­ra nje­go­va maj­ka Se­ve­ri­na i ugro­ža­va mu ta­ko ra­zvoj, si­gur­nost i pri­vat­nost.Ni­je čo­vjek pot­pu­no u kri­vu. O ma­lom Alek­san­dru sve zna­mo, no da ne bi­smo bi­li li­ce­mjer­ni, i za­ni­ma nas jer Se­ve­ri­na je oči­to u druš­tve­nim mre­ža­ma pro­naš­la ka­nal kroz ko­ji će ko­mu­ni­ci­ra­ti sa svo­jim obo­ža­va­te­lji­ma. In­ter­v­jue da­je na ka­palj­ku, ali se ne li­bi na Ins­ta­gra­mu ot­kri­ti do naj­sit­ni­jeg de­ta­lja o to­me ka­ko sa si­nom i no­vim deč­kom pro­vo­di da­ne. I nit­ko joj to ne mo­že za­bra­ni­ti, ko­me god Popović pi­sao o to­me.. Po­go­to­vo kad je si­tu­aci­ja u dr­ža­vi tak­va da i pre­mi­jer i mi­nis­tri­ca so­ci­jal­ne skr­bi ima­ju važ­ni­jih stva­ri na pa­me­ti, a Se­ve i Mi­lan svo­je bi raz­mi­ri­ce mo­gli ri­je­ši­ti raz­go­vo­rom. Ili na Ins­ta­gra­mu, ako im je ta­ko dra­že.

KO­LO SRE­ćE...REćE... U da­ni­ma a sre­će Mi­lan i Se­ve­ri­na eve­ri­na za­jed­nič­ki ki su di­je­li­li i fo­to­gra­fi­je ije me­di­ji­ma, a, da­nas se na sli­ka­ma ka­ma smje­ška nje­zin no­vi deč­ko ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.