TV INVEN­TU­RA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - On -

Ne­dje­ljom na­ve­čer na HRT-u 4 emi­ti­ra se ru­bri­ka Retro Dnev­nik a pr­lo­zi iz Dnev­ni­ka ot­pri­je 30 go­di­na ot­kri­va­ju ka­ko su tu­ris­tič­ke se­zo­ne na Ja­dra­nu bi­le go­to­vo iden­tič­ne da­naš­nji­ma. Retro Dnev­nik vo­di An­dri­ja Ška­re. Hu­mo­ris­tič­na se­ri­ja “Pu­nom pa­rom” s iz­vr­s­nim Zvon­ko Le­pe­ti­ćem, Mus­ta­fom Na­da­re­vi­ćem i Fa­bi­ja­nom Šo­va­go­vi­ćem pri­ka­zu­je se na HRT-u 3 što zas­lu­žu­je po­hva­lu ali ova se­ri­ja zas­lu­žu­je i ter­min ko­ji ima i “Ma­lo mis­to” Utak­mi­cu iz­me­đu Di­na­ma i Mol­dea ko­men­ti­rao je Dra­go Ćo­sić ko­jeg smo na­vik­li ču­ti u žus­tri­jem ko­men­ti­ra­nju. Ili je utak­mi­ca bi­la ja­ko lo­ša i Dra­go ni­je imao in­s­pi­ra­ci­ju ili mu je sa­mo bio loš dan... In Ma­ga­zi­na ne­dje­ljom na No­voj TV pre­ki­nu Vi­jes­ti u 17 sa­ti i ta­ko već mje­se­ci­ma. Da se ra­di o iz­van­red­nim vi­jes­ti­ma sve bi bi­lo ra­zum­lji­vo, ali ova­ko je sa­svim ne­po­treb­no emi­si­ju pre­sje­ći u dva di­je­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.