Pa­la je zad­nja kla­pa dru­ge se­zo­ne se­ri­je

U no­vim nas­tav­ci­ma Ki­po i Žun­gul ima­ju no­vi po­sao te i da­lje tu­lu­ma­re

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - News -

Na­kon osam­de­set da­na na vi­še de­se­ta­ka lo­ka­ci­ja u Za­gre­bu i oko­li­ci za­vr­še­no je sni­ma­nje dru­ge se­zo­ne HRT-ove dram­ske se­ri­je Cr­no-bi­je­li svi­jet či­ji je autor Go­ran Ku­le­no­vić. U no­vim nas­tav­ci­ma, ko­ji će se na HRT-u po­če­ti pri­ka­zi­va­ti u je­sen­skoj she­mi, rad­nja je smje­šte­na u 1981. i 1982. go­di­nu, a u sre­di­štu po­zor­nos­ti po­nov­no su no­vi­nar Vo­ljen Kip­čić Ki­po i nje­gov naj­bo­lji pri­ja­telj, fo­to­graf Đer­ma­no Kur­te­la zvan Žun­gul. Njih dvo­ji­ca u no­voj se­zo­ni po­či­nju ra­di­ti za Start i Da­nas i is­tra­žu­ju noć­ni život Za­gre­ba te se no­se i s tur­bu­lent­nim pre­vi­ra­nji­ma u svo­jim obi­te­lji­ma. Uz Fi­li­pa Ri­đič­kog ko­ji igra Ki­pa i Slav­ka So­bi­na ko­ji glu­mi Žun­gu­la te os­ta­tak glu­ma­ca ko­je smo gle­da­li u pr­voj se­zo­ni ove se­zo­ne će se pri­klju­či­ti još broj­na poz­na­ta ime­na glu­mač­kog svi­je­ta. Ta­ko će­mo se glu­mač­koj eki­pi pri­dru­ži­ti Vo­jo Bra­je­vić, Go­ran Na­vo­jec, Nik­ša Bu­ti­jer, Oz­ren Gra­ba­rić, Go­ran Gr­gić, Ol­ga Pa­ka­lo­vić, Enes Vej­zo­vić, Ne­ra Sti­pi­če­vić, Are­ta Ćur­ko­vić, Iva Ba­bić, Do­ris Ša­rić Ku­ku­lji­ca...

Na se­tu Fi­lip Ri­đič­ki i Sa­ra Sta­nić na se­tu se­ri­je slu­ša­ju upu­te auto­ra i re­da­te­lja se­ri­je Go­ra­na Ku­le­no­vi­ća. No­ve nas­tav­ke na HRT-u će­mo pra­ti­ti na je­sen

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.