U sa­mo de­set da­na sti­glo je 1300 pri­ja­va za RTL-ov “An­no”

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - News -

Po­vi­jes­ni spek­takl “An­no” ko­ji nas vo­di u lje­to gos­pod­nje 925. i ko­ji će se pri­ka­zi­va­ti na RTL-u za­in­tri­gi­rao je gle­da­te­lje pa se, u sa­mo de­set da­na ot­ka­ko se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da se sni­ma ovaj po­vi­jes­ni spek­takl, za su­dje­lo­va­nje pri­ja­vi­lo 1300 oso­ba. Me­đu pri­jav­lje­ni­ma je vi­še mu­ška­ra­ca ne­go že­na; ve­lik broj njih do­la­zi iz ur­ba­nih sre­di­na, a ka­da je ri­ječ o re­gi­ja­ma, pri­ja­ve su sti­gle iz svih di­je­lo­va Hr­vat­ske, i to od, uglav­nom, vi­so­ko­obra­zo­va­nih kan­di­da­ta. Su­di­oni­ci ovog showa vra­tit će se sto­ti­na­ma go­di­na u proš­lost i pre­živ­lja­va­ti bez bla­go­da­ti su­vre­me­nog do­ba. (ic)

Po­vi­jes­ni spek­takl

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.