Mjes­to ko­je zo­vem dom

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Vodič -

Sa­rah od­lu­ču­je s Oli­vi­jom po­sje­ti­ti Ja­me­sa i vi­dje­ti ka­ko ga li­je­če i po­tre­se­na je onim što ot­kri­je. No Ge­or­ge ni­je pot­pu­no pro­tiv me­to­da dr. Mil­so­na i Sa­rah ga ucje­nju­je - ako si­na os­ta­vi u bol­ni­ci, nji­ho­voj ve­zi je kraj. Eli­za­beth je očaj­na kad shva­ti da ni­je pre­poz­na­la Ja­me­sov po­ziv u po­moć u bol­ni­ci. Jack ot­kri­je da je iz bol­ni­ce nes­ta­la Sa­ri­na do­ku­men­ta­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.