U sje­ni proš­los­ti

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Vodič -

Ei­nar Gil­kyson bio je us­pje­šan ran­čer sve dok se ni­je oz­bilj­no pri­mio ča­še. Sa­da odr­ža­va ono što je pre­os­ta­lo sa svo­jim pri­ja­te­ljem Mit­c­hom. Ei­na­rov sin Grif­fin nas­tra­dao je u pro­met­noj ne­sre­ći, a Ei­nar kri­vi za smrt nje­go­vu že­nu Je­an ko­ja je vo­zi­la. Za­to ni­kad ni­je vi­dio svo­ju unu­ku... Sve dok mu se na kuć­nom pra­gu ni­su po­ja­vi­le Je­an i je­da­na­es­to­go­diš­nja Griff.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.