ZAIGRAN SAM DEČ­KO KO­JI VO­LI STVARANJE

Go­ran Mar­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Front Page - Tekst: Ni­ko­li­na Gu­ja Fo­to: pri­vat­ni al­bum

Ia­ko mu je tek 31 go­di­na, iza aka­dem­sko­ga glum­ca Go­ra­na Mar­ko­vi­ća već je za­vid­na ka­ri­je­ra. Član je split­sko­ga Hr­vat­sko­ga na­rod­no­ga ka­za­li­šta pu­nih šest go­di­na, do­bit­nik je dvi­ju Na­gra­da hr­vat­sko­ga glu­mi­šta za iz­u­zet­na os­tva­re­nja mla­đih umjet­ni­ka, a pri­je ne­ko­li­ko da­na no­mi­ni­ran je u ka­te­go­ri­ji naj­bo­lje spo­red­ne mu­ške ulo­ge za pred­sta­vu “Ka­še­ta bro­ka­va”, u ko­joj igra To­mu. U fil­mu “Zviz­dan” Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća utje­lo­vio je tri li­ka, a nje­gov je ta­lent bio ite­ka­ko za­pa­žen. Tre­nu­tač­no se pri­ka­zu­je i dram­ska se­ri­ja “No­vi­ne” u ko­joj ta­ko­đer glu­mi. Osim ta­len­tom, ovaj mla­di glu­mac priv­la­či po­zor­nost pri­pad­ni­ca njež­ni­jeg spo­la i svo­jim atrak­tiv­nim iz­gle­dom. Tko je za­pra­vo Go­ran Mar­ko­vić? – Još in­ten­ziv­no ra­dim na to­me da pro­na­đem od­go­vor na to pi­ta­nje. Oso­ba sam ko­joj rad stva­ra sil­no za­do­volj­stvo i na­dam se da to ni­ka­da ne­će u pot­pu­nos­ti pres­ta­ti. Je­dan od od­go­vo­ra na pi­ta­nje tko sam jest i to da sam zaigran deč­ko ko­ji je u 31. go­di­ni za­ljub­ljen u stvaranje i su­ra­đi­va­nje s lju­di­ma ko­ji di­je­le is­tu lju­bav – ka­že Go­ran ko­ji je, na­kon što je upi­sao pr­vu go­di­nu na stu­di­ju Di­zaj­na vi­zu­al­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja u Spli­tu, pro­či­tao u no­vi­na­ma ka­ko je za dva tjed­na pri­jem­ni za glu­mu. Ia­ko ni­je znao ko­ji bi ko­mad pri­pre­mio i obra­dio, obra­tio se za pomoć pro­fe­so­ri­ci ko­ja mu je u os­nov­noj ško­li da­va­la ins­truk­ci­je iz hr­vat­sko­ga jer je od pe­te do osme go­di­ne ži­vio u Nje­mač­koj pa je imao pro­ble­ma s hr­vat­skim. Tekst je na­učio na­pa­met, vjež­bao ga pred ma­mom i na kra­ju je pro­šao, a da­nas sma­tra da je audi­ci­ja bi­la pre­sud­na u nje­go­voj ka­ri­je­ri. – Na­kon što sam upi­sao stu­dij Di­zaj­na vi­zu­al­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja ka­ko bih pos­tao gra­fič­ki di­zaj­ner, shva­tio sam da ne mo­gu se­be za­mis­li­ti da ta­ko za­ra­đu­jem za ži­vot, ko­li­ko se god vo­lim li­kov­no iz­ra­ža­va­ti. Htio sam pri­ča­ti pri­če. Bi­lo mi je po­treb­no nešto di­rek­t­ni­je, opas­ni­je, ali sva­ka­ko nes­tal­ni­je i ne­uhvat­lji­vi­je – priznaje Go­ran, ko­ji ni­je po­gri­je­šio u iz­bo­ru pro­fe­si­je. Jed­no od nje­go­vih naj­z­na­čaj­ni­jih priz­na­nja bi­lo je ono na 22. iz­da­nju film­skog fes­ti­va­la Fes­ti­val In­ter­na­ti­onal du Cinéma Médi­ter­ranéen de Této­uan u Ma­ro­ku, gdje je osvo­jio na­gra­du za naj­bo­lju mu­šku ulo­gu u fil­mu “Zviz­dan”. Film je osvo­jio pu­bli­ku di­ljem svi­je­ta, a kao je­di­ni hrvatski pred­stav­nik u kon­ku­ren­ci­ji u Can­ne­su od hr­vat­ske neo­vis­nos­ti osvo­jio je na­gra­du ži­ri­ja u ka­te­go­ri­ji Un Cer­ta­in Re­gard. Osim us­pje­ha u Eu­ro­pi,

“Da­nas je sve stres­no. Sva­ki po­sao, ako ga že­liš na­pra­vi­ti ka­ko tre­ba, tra­ži pre­da­nost. Sa­mo što je kod glu­me fak­tor iz­la­ga­nja pri­lič­no iz­ra­žen. I kad te su­de, su­de te ci­je­lo­ga”

film je ve­li­ku po­zor­nost pri­vu­kao i u Ko­re­ji, ko­ju je Go­ran po­sje­tio s ko­le­ga­ma. To će mu iskustvo za­uvi­jek os­ta­ti u sje­ća­nju, oso­bi­to zbog broj­nih obo­ža­va­te­lja ko­ji su ska­ka­li oko nje­ga i tra­ži­li auto­gram. – Od­lič­no sam se osje­ćao kad sam saz­nao da sam do­bit­nik na­gra­de za naj­bo­lju mu­šku iz­ved­bu u “Zviz­da­nu”. Ne ba­vim se ovim pos­lom da bih do­bi­vao na­gra­de i slič­no, ali čo­vje­ku ipak zna­či ka­da dru­gi ci­je­ne nje­gov rad. Bi­lo da ti pris­tu­pe u če­ti­ri oka i ka­žu ka­ko je, na ovaj ili onaj na­čin, na njih utje­cao tvoj rad ili da ti ova­ko služ­be­no da­ju baš na­gra­du. Ne­će­mo se la­ga­ti, li­je­po je – ka­že Go­ran, ko­jeg tre­nu­tač­no gle­da­mo u te­le­vi­zij­skoj se­ri­ji autor­skog dvoj­ca Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća i Ivi­ce Đi­ki­ća, u ko­joj je utje­lo­vio no­vi­na­ra cr­ne kro­ni­ke An­dre­ja Ma­rin­ko­vi­ća . – An­drej mis­li da zna što hoće, a za­pra­vo ot­kri­va što ne­će. Tra­ži is­ti­nu i is­ti­ni­tu lju­bav, pre­živ­lja­va, sna­la­zi se i to ga do­vo­di u si­tu­aci­je ko­je baš i ni­je že­lio. Bi­lo mi je za­nim­lji­vo ko­pa­ti po no­vi­nar­stvu i An­dre­ju Ma­rin­ko­vi­ću. Mis­lim da su mo­ji “rat­ni dru­go­vi” na­pra­vi­li ja­ko do­bre i za­nim­lji­ve ulo­ge. Kad si s ve­li­kim gos­po­di­nom Da­li­bo­rom Ma­ta­ni­ćem, uvi­jek ra­diš je­dan ve­li­ki is­tra­ži­vač­ko- eks­pe­ri­men­tal­ni, a sa­vr­še­no pre­ci­zan te u is­to vri­je­me 100% pr­ljav po­sao. Div­no! – ka­že glu­mac ko­je­ga čes­to opi­su­ju kao sves­tra­no­ga dram­skog umjet­ni­ka. Osim što ima glu­mač­ki ta­lent, Go­ran zna pje­va­ti, ple­sa­ti i svi­ra­ti, a lju­bo­mo­ru ko­le­ga i ni­je pre­vi­še za­mi­je­tio. – Ma, znam sve što tre­ba. Ima nas sva­kak­vih, pa ta­ko i div­nih ko­le­ga ko­ji te hva­le, ali i onih kojima to sme­ta. Ne mo­že se sva­ko­me udo­vo­lji­ti i to je nor­mal­no – priznaje. Go­ran je glu­mac ko­ji iza se­be ima već niz ulo­ga, a po­tom ne iz­dva­ja ni jed­nu. Sva­koj je pris­tu­pio s jed­na­kom paž­njom i sva­ka mu je no­va ulo­ga jed­nak iz­a­zov. Osim što je do­bio film­ska priz­na­nja, pri­je ne­ko­li­ko da­na no­mi­ni­ran je u ka­te­go­ri­ji naj­bo­lje spo­red­ne mu­ške ulo­ge za ka­za­liš­nu pred­sta­vu “Ka­še­ta bro­ka­va”. – Ne mo­gu re­ći vo­lim li vi­še kazalište ili film. To je kao da me pi­ta­te ko­je mi je di­je­te dra­že. U ka­za­li­štu, po­go­to­vo na­kon pre­mi­je­re, vi­še je to­ga na glum­ci­ma pa

“Da­nas nas sve uvje­ra­va­ju da se ne smi­je­mo osje­ća­ti lo­še. Ja mis­lim da smi­je­mo i da nam je to po­treb­no. Kad to pri­hva­ti­mo, bit će bo­lje. A i bo­ra­vak u pri­ro­di ni­je na­od­met”

pus­tiš da te sce­ne no­se iz jed­ne u dru­gu. U fil­mu sni­maš sce­ne iz­mi­je­ša­no, neo­vis­no o re­dos­li­je­du u sce­na­ri­ju, ali se ba­viš sit­ni­jim i pu­no de­li­kat­ni­jim stva­ri­ma ko­je sa­mo pre­kras­na ka­me­ra mo­že uhva­ti­ti. S jed­ne stra­ne, kad sni­mi svo­je sce­ne, glum­čev po­sao je za­vr­šen. Ne­maš vi­še utje­caj na is­hod, ali je za raz­li­ku od ka­za­li­šta, to za­pi­sa­no za vječ­nost. Uži­vam po­djed­na­ko u oba pro­ce­sa – ot­kri­va Go­ran, ko­ji se us­pješ­no no­si sa stre­som i iz­a­zo­vi­ma ko­je mu sva­ka no­va ulo­ga no­si. – Sve je da­nas stres­no. Sva­ki po­sao, ako ga že­liš na­pra­vi­ti ka­ko tre­ba, zah­ti­je­va pre­da­nost. Vo­dio ti fir­mu, meo uli­ce ili bio glu­mac. Sa­mo što je kod glu­me fak­tor iz­la­ga­nja po­pri­lič­no iz­ra­žen. Glum­ci, bez ob­zi­ra na ulo­gu, sto­je sa svo­jim ci­je­lim bi­ćem pro­ma­tra­či­ma na ras­po­la­ga­nju. I kad te su­de, su­de te ci­je­lo­ga. Ima da­na kad se no­sim bo­lje sa stre­som, ali ima i onih lo­ši­jih. Svi ih ima­mo i ima­mo pra­vo na njih. Da­nas nas sve uvje­ra­va­ju da se ne smi­je­mo osje­ća­ti lo­še. Ja mis­lim da smi­je­mo i da nam je to po­treb­no. Kad to pri­hva­ti­mo, bit će bo­lje. A i bo­ra­vak u pri­ro­di ni­je na­od­met. U slo­bod­no vri­je­me vjež­bam, svi­ram, cr­tam, gle­dam fil­mo­ve, či­tam i, da, fi­no je­dem! To me naj­vi­še opu­šta – ka­že ovaj skrom­ni i sim­pa­tič­ni glu­mac ko­ji svo­je pla­no­ve još ne že­li ot­kri­ti. – Sva­šta nešto imam u vi­du, ali o to­me kad bu­de i ako bu­de – sa­mo­za­taj­no je za­klju­čio.

NO­VA SE­RI­JA “S ve­li­kim gos­po­di­nom Da­li­bo­rom Ma­ta­ni­ćem uvi­jek ra­diš je­dan ve­li­ki is­tra­ži­vač­ko-eks­pe­ri­men­tal­ni, a sa­vr­še­no pre­ci­zan te u is­to vri­je­me 100 pos­to pr­ljav po­sao. Div­no!”

SVES­TRA­NI UMJET­NIK Osim što zna do­bro glu­mi­ti, Go­ran zna pje­va­ti, ple­sa­ti i svi­ra­ti, a uza sve to, u slo­bod­no vri­je­me i cr­ta, vjež­ba, či­ta i - fi­no je­de

PRIZNANJE IZ MAROKA “Od­lič­no sam se osje­ćao”, opi­sao je tre­nu­tak kad je pos­tao do­bit­nik na­gra­de za naj­bo­lju mu­šku ulo­gu u fil­mu “Zviz­dan”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.