MIA BEGOVIĆ U MONODRAMI “SVE ŠTO SAM VAM PREŠUTJELA”

Ena je sku­pa sa mnom kro­či­la kroz ži­vot i uvi­jek me šti­ti­la Glu­mač­ka di­va u ka­za­li­štu Vi­dra imat će pra­izved­bu svo­je mo­no­dra­me “Sve što sam vam prešutjela” te se na sce­ni pla­ni­ra u pot­pu­nos­ti ra­zot­kri­ti

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Front Page - Raz­go­va­ra­la: Ma­ja Car Fo­to: Igor Kel­čec

Kad sam se­be pri­hva­tiš kao re­ali­zi­ra­nu oso­bu, spre­man si se ša­li­ti na svoj ra­čun, pa čak i na­pi­sa­ti mo­no­dra­mu. Upra­vo je na to već du­lje vri­je­me sprem­na glu­mač­ka di­va Mia Begović, ko­ja će 25. i 27. stu­de­no­ga u ka­za­li­štu Vi­dra iz­ves­ti svo­ju mo­no­dra­mu “Sve što sam vam prešutjela”, u ko­joj se pot­pu­no ra­zot­kri­va na sce­ni.

Pos­to­je stva­ri, i pri­vat­ne i pos­lov­ne, ko­je ste svo­joj pu­bli­ci u 30 go­di­na ka­ri­je­re pre­šu­tje­li, a ot­krit će­te ih u pr­voj iz­ved­bi mo­no­dra­me “Sve što sam prešutjela”. Dak­le, što ste nam to pre­šu­tje­li?

Čes­to svo­jim pri­ja­te­lji­ma pri­čam aneg­do­te iz svo­jeg ži­vo­ta, od ra­nog dje­tinj­stva pa do da­naš­njih da­na. Eto, dio to­ga po­di­je­lit ću i s pu­bli­kom, kao i sit­ni­ce ko­je ži­vot zna­če.

Pr­va iz­ved­ba bi­la je pla­ni­ra­na za li­panj, ali ste je ot­ka­za­li zbog oz­lje­de oka. Je­su li zdrav­s­tve­ni pro­ble­mi iza vas?

Oko je os­ta­lo osjet­lji­vi­je, ali na­dam se, da po­ku­cam u dr­vo, da ću bi­ti u top for­mi jer mi je nuž­na za ovu pred­sta­vu, ko­ja je uis­ti­nu fi­zič­ki iz­nim­no zah­tjev­na.

I da­nas ima­te ro­kov­nik u ko­ji ste bi­lje­ži­li ne­ke bit­ne tre­nut­ke u da­ni­ma ka­da ste tek doš­li iz Du­brov­ni­ka na Aka­de­mi­ju u Za­greb. Ci­je­li ži­vot pi­še­te, ta­ko je nas­ta­la i ova mo­no­dra­ma?

Upra­vo ta­ko. Na­ime, i da­nas za­pi­su­jem, ne po­pis oba­ve­za, ne­go stva­ri ko­je su me se doj­mi­le, ko­je su po­mak­nu­le mo­je sta­vo­ve, kao i raz­miš­lja­nja o svi­je­tu i uz­roč­no­po­s­lje­dič­nim ni­zo­vi­ma.

Spo­mi­nje­te li u monodrami sta­ri­ju ses­tru Enu, ko­ja je u mno­go­če­mu utje­ca­la na vas?

Enin i moj ži­vot is­pre­ple­te­ni su i bi­lo bi na­pros­to ne­mo­gu­će ne spo­me­nu­ti je. Sta­ri­ja se­ka ko­ja je uvi­jek sta­la u za­šti­tu mo­jih in­te­re­sa, ko­ja je sku­pa sa mnom pro­la­zi­la kroz la­bi­rint ko­ji se zo­ve ži­vot.

Ima li još tre­me pri­je pr­ve iz­ved­be no­vog ko­ma­da?

Ka­da si uz­me­te slo­bo­du, u ovom slu­ča­ju stva­ra­nja ne­če­ga no­vog, nuž­no je na­met­nu­ti se­bi i od­go­vor­nost, pri­je sve­ga pre­ma pu­bli­ci, a što ste du­lje na sce­ni, pu­bli­ka vi­še zah­ti­je­va od vas. Ja­ko se ra­du­jem iz­vo­đe­nju ovog ko­ma­da jer je nas­tao iz ra­dos­ti glu­mač­ke igre. A osim to­ga, u monodrami pri­čam i o tre­mi.

Ko­li­ko čes­to me­di­ti­ra­te? Je li i me­di­ta­ci­ja je­dan od na­či­na uma­nji­va­nja tre­me?

Me­di­ti­ram go­to­vo sva­kod­nev­no, uvi­jek kad se tre­bam br­zin­ski re­se­ti­ra­ti.

Ima li onih ko­ji će se u monodrami pre­poz­na­ti, mo­žda čak i uvri­je­di­ti?

Tak­ve si­tu­aci­je bi­le bi uis­ti­nu ne­dos­toj­ne mog stva­ra­laš­tva jer je i sam pod­nas­lov pro­jek­ta “Ži­vot je li­jep!”.

Je li lak­še su­ra­đi­va­ti sa že­na­ma ili s mu­škar­ci­ma?

Ja­ko su mi za­nim­lji­va oba svi­je­ta, pa i za pro­uča­va­nje u monodrami. Ni­kad ni­sam bi­ra­la lju­de za dru­že­nja ni po spo­lu, ni po rod­nom opre­dje­lje­nju, ni po ra­si.

Iza vas su dva ra­zvo­da. Vje­ru­je­te li i da­lje u lju­bav?

Lju­bav je po­kre­tač­ka sna­ga i žao mi je ka­da ni­je ak­tiv­no zas­tup­lje­na u mom ži­vo­tu.

Kak­vi ste ka­da se za­lju­bi­te?

Obo­ža­vam bi­ti za­ljub­lje­na! Ta­da sam ša­ša­va i pre­pu­na ener­gi­je. Ali sam, mo­ram priz­na­ti, ma­nje kre­ativ­na dok cvje­ta­ju ru­že.

A tra­je li lju­bav do­is­ta, ka­ko tvr­de, sa­mo tri go­di­ne?

Ne znam tko to tvr­di, vje­ro­jat­no ima stu­di­ja ko­je ka­žu da lju­bav mo­že tra­ja­ti i ci­je­li ži­vot. E pa, ja sam po­bor­nik i za­go­va­ra­telj tak­vih. Uvje­re­na sam da že­ne vi­še vo­le s vre­me­nom i ako su is­pu­nje­ne u ve­zi. Na­ime, ako pri­ja­telj­stva tra­ju ci­je­li ži­vot, ne vi­dim raz­lo­ga da ne bi mo­gle tra­ja­ti i lju­ba­vi. Ni­ka­da se ni­kom ni­sam mi­je­ša­la u iz­bo­re i ži­vot­ne od­lu­ke, mo­je je da lju­de ko­je vo­lim po­dr­ža­vam u sva­kom tre­nut­ku. Svo­ju kćer na­pros­to obo­ža­vam i bes­kraj­no sam po­nos­na na tu mla­du že­nu ko­ja je us­pr­kos mno­gim ži­vot­nim si­tu­aci­ja­ma pos­ta­la mi­la, vri­jed­na, dis­ci­pli­ni­ra­na i ne­vje­ro­jat­na oso­ba, u sva­kom tre­nut­ku vri­jed­na mog div­lje­nja. Po­mak­nu­la se pre­mi­je­ra, po­mak­nuo se i ter­min upi­sa te­ča­ja. Tur­ska kao zem­lja ima 75 mi­li­ju­na lju­di ko­ji po­štu­ju svo­ju tra­di­ci­ju i svo­ju kul­tu­ru. Iz­nim­no pu­no nov­ca ulažu u vr­hun­ske pro­duk­cij­ske pro­jek­te, zna­ju­ći da im je to i tu­ris­tič­ka pro­midž­ba. Vo­lje­la bih da ta­kav stav o kul­tu­ri i nje­noj po­zi­ci­ji u druš­tvu pre­uz­me­mo i mi. Te­ško je iz­dvo­ji­ti naj­dra­žu, u sva­ku sam uni­je­la pu­no ra­dos­ti igre i svo­ga glu­mač­kog za­na­ta, a bez za­na­ta ne­ma ni kva­li­tet­no na­prav­lje­ne ulo­ge. Ova­kav me sta­tus kod pu­bli­ke ra­du­je jer to go­vo­ri da sam uis­ti­nu bi­la dos­toj­na po­vje­re­ne mi glu­mač­ke od­go­vor­nos­ti. U sa­pu­ni­ca­ma je ve­oma va­žan glav­ni cast, on odre­đu­je i gle­da­nost i pamt­lji­vost pro­jek­ta. Po­nos­na sam što su sve mo­je se­ri­je go­di­na­ma u re­priz­nom pros­to­ru te­le­vi­zij­skih ku­ća. To sa­mo upu­ću­je na to da smo su­per odra­di­li po­sao za ko­ji smo ško­lo­va­ni. Tre­nu­tač­no... hm, tur­ne­je s ovom pred­sta­vom po svim kon­ti­nen­ti­ma. Već se ra­di na to­me. Vi­di­te, ni ovo ni­sam us­pje­la pre­šu­tje­ti!

“Obo­ža­vam bi­ti za­ljub­lje­na, ta­da sam ša­ša­va i pu­na ener­gi­je, ia­ko sam i ma­nje kre­ativ­na dok cvje­ta­ju ru­že”

LJU­BAV I PRIJATELJSTVO “Že­ne vi­še vo­le s vre­me­nom i ako su is­pu­nje­ne u ve­zi. Ne vi­dim raz­log da lju­ba­vi ne tra­ju du­go kao i pri­ja­telj­stva” PO­NOS­NA MAJ­KA “Svo­ju kćer obo­ža­vam i bes­kraj­no sam po­nos­na na nju jer je pos­ta­la mi­la, vri­jed­na i dis­ci­pli­ni­ra­na oso­ba”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.