No­vo­go­diš­nje slav­lje u Za­dru odu­še­vi­lo sve ge­ne­ra­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

Spek­ta­ku­lar­nim do­če­kom uz kon­cert Iva­na Vo­la­ri­ća Za­ka Za­dra­ni i broj­ni gos­ti uš­li su u 2017. go­di­nu. Glaz­be­nik se na po­zor­ni­cu sre­diš­njeg Na­rod­nog tr­ga po­peo po­la sa­ta pri­je ne­go što je sat ot­ku­cao po­noć i za­gri­jao pri­sut­ne ko­ji su s njim pje­va­li nje­go­ve hi­to­ve, a na­kon što je do­če­ka­na No­va go­di­na, svi­ma je upu­tio pre­div­ne že­lje. - Že­lim vam sret­nu, us­pješ­nu go­di­nu, da ima­te mir, zdravlje i sve što že­li­te - re­kao je vlas­nik dvi­ju Zlat­nih i jed­ne Sre­br­ne plo­če te je nas­ta­vio za­bav­lja­ti okup­lje­ne do kas­no u noć. Ovo mu je bio pr­vi put da ti­je­kom zi­me u Za­dru nas­tu­pa na otvo­re­nom, a odu­še­vio je i ma­li­ša­ne na dje­čjoj No­voj go­di­ni, ko­ja je pr­vi put or­ga­ni­zi­ra­na u tom gra­du. Pros­la­va je po­če­la u 11 sa­ti na Staru go­di­nu iz­ra­dom čo­ko­lad­nih kro­štu­la s mas­ter­c­he­fom Bran­kom Og­nje­no­vi­ćem, a toč­no u podne pje­vač je nas­tu­pom odu­še­vio naj­mla­đe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.