Svjet­ski us­pjeh na­še glu­mi­ce

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Glu­mi­ca Zrin­ka Cvi­te­šić do­bi­la je ulo­gu u fil­mu slav­nog Wo­odyja Har­rel­so­na. U fil­mu “Lost in Lon­don” Har­rel­son se pr­vi put pred­stav­lja kao re­da­telj, i to sce­na­ri­jem ko­ji je sam na­pi­sao. Har­rel­son u fil­mu ima i glav­nu ulo­gu, glu­mi sa­mo­ga se­be, a igra­ju i Owen Wil­son te Wil­lie Nel­son. Ri­ječ je o fil­mu snim­lje­nom u jed­nom ka­dru, jed­nom ka­me­rom bez pre­ki­da i mon­ta­že ko­ji je di­rek­t­no emi­ti­ran u 500-ti­njak ki­na. – Ci­je­li film bit će snim­ljen u sa­mo dva sa­ta. Bit će to ili ve­li­ki us­pjeh ili ve­li­ki pro­ma­šaj, ali pro­jekt će u sva­kom slu­ča­ju bi­ti ja­ko za­nim­ljiv – re­kao je Har­rel­son. Film pri­ka­zu­je lu­du noć u ko­joj glav­ni lik, on sam, že­li do­ći ku­ći svo­joj obi­te­lji, ali na pu­tu su­sre­će mno­go čud­nih lju­di ko­ji ga u to­me po­ku­ša­va­ju spri­je­či­ti. Pri to­me se re­fe­ri­ra na do­ga­đaj iz 2002., ka­da je pro­veo noć u za­tvo­ru jer je raz­bio tak­si na­kon noć­nog pro­vo­da. Zrin­ka glu­mi Su­en, že­nu s ča­rob­nim mo­ći­ma ko­ju su­sret­ne Har­rel­son. Au­di­ci­je su odr­ža­ne još u lis­to­pa­du, a na nji­ma je bio i Wo­ody. Zrin­ku je osob­no po­zvao na audi­ci­ju i ulo­gu je do­bi­la iz pr­ve. Film je sni­man u Lon­do­nu 19. si­ječ­nja u dva uju­tro s is­to­dob­nim emi­ti­ra­njem u SAD-u.

UZ HOLIVUDSKE VELIKANE Za ulo­gu Su­en 37-go­diš­nju Kar­lov­čan­ku iz­a­brao je sam Wo­ody Har­rel­son, re­da­telj, sce­na­rist i glav­ni glu­mac, a glu­mi i Owen Wil­son

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.