Sti­ho­ma­ni­ja

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Uče­ni­ci os­nov­nih i sred­njih ško­la do­bi­li su je­dins­tve­nu pri­li­ku iz­ra­zi­ti kre­ativ­nost na pa­pi­ru u obli­ku slo­va, a oni naj­bo­lji osvo­jit će ulaz­ni­ce za ve­li­ki kon­cert kan­ta­uto­ra i pje­va­ča Iva­na Za­ka 11. ve­lja­če u Are­ni Za­greb, ko­ji će naj­bo­lji rad i uglaz­bi­ti. - U ra­nim dva­de­se­ti­ma na­pra­vio sam svo­ju pr­vu pje­smu, a slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na nit­ko od mo­jih pri­ja­te­lja ni­je ni znao da pi­šem. Za­bo­ra­vio sam i ka­ko sam je na­zvao - re­kao je ja­skan­ski pje­vač. U pro­jek­tu na­zva­nom Sti­ho­ma­ni­ja ra­do­ve pri­jav­lje­ne na na­tje­čaj uz Za­ka će ocje­nji­va­ti pjes­nič­ki i glaz­be­ni znal­ci Enes Ki­še­vić, Mi­ros­lav Rus te Ne­nad Nin­če­vić. Sk­la­da­telj i di­sko­graf priz­nao je da je pr­ve sti­ho­ve pi­sao dje­voj­či­ca­ma u šes­tom raz­re­du os­nov­ne ško­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.