No­va vo­di­te­lji­ca Eu­ro­jac­k­po­ta

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Ra­ja­na Ra­do­sav­ljev no­vo je li­ce Eu­ro­jac­k­po­ta, poz­na­te me­đu­na­rod­ne igre na sre­ću ko­ja se pri­ka­zu­je na Hr­vat­skoj ra­di­ote­le­vi­zi­ji (HRT). Od pet­ka, 3. ve­lja­če, gle­dat će­mo je u ulo­zi vo­di­te­lji­ce umjes­to do­sa­daš­nje Mir­ne Ma­ras Ba­ti­nić, ko­ja od­la­zi na ro­dilj­ni do­pust. Ra­ja­na Ra­do­sav­ljev ra­di­la je kao vo­di­te­lji­ca, no­vi­nar­ka, ured­ni­ca i spi­ke­ri­ca, pa je nje­zin glas pre­poz­nat­ljiv iz mno­gih ani­mi­ra­nih fil­mo­va te te­le­vi­zij­skih i ra­dij­skih rek­la­ma. Is­tak­nu­la se kao or­ga­ni­za­to­ri­ca i vo­di­te­lji­ca broj­nih do­ga­đa­nja, a oku­ša­la se i kao glu­mi­ca. “Sret­na sam zbog no­vog an­ga­žma­na u Eu­ro­jac­k­po­tu. U po­s­ljed­nje sam vri­je­me uglav­nom ra­di­la iza ka­me­ra i spi­ker­skog mi­kro­fo­na, a sa­da me po­nov­no ve­se­li što ću se po­ja­vi­ti na dru­goj stra­ni. Već sam sad uz­bu­đe­na zbog svih bu­du­ćih do­bi­ta­ka ko­ji će usre­ći­ti ne­ko­ga u Hr­vat­skoj. Li­jep je osje­ćaj i po­mi­sao da ne­ko­mu mo­gu do­ni­je­ti sret­ne vi­jes­ti. Vi­di­mo se pet­kom na­ve­čer”, po­ru­ču­je Ra­ja­na Ra­do­sav­ljev. Pod­sje­ti­mo, sva­ko­ga pet­ka na HRT 1 u 22.50 gle­da­te­lji mo­gu pra­ti­ti igru na sre­ću u ko­joj su­dje­lu­ju sta­nov­ni­ci 17 europ­skih dr­ža­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.