Al­bum za Po­rin

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

Split­ska di­va je­dins­tve­na gla­sa u iz­da­nju Hit Re­cor­d­sa pred­stav­lja no­vi al­bum “Zo­ri­ca Kon­dža Li­ve Li­sin­ski”. Al­bum je re­zul­tat spek­ta­ku­lar­na kon­cer­ta u za­gre­bač­kom hra­mu glaz­be, dvo­ra­ni Li­sin­ski, ko­jim je Kon­dža okru­ni­la 30 go­di­na ka­ri­je­re. Me­đu 17 pje­sa­ma po­seb­no se is­ti­ču du­eti s gos­ti­ma ko­ji su uve­li­ča­li kon­cert. Ta­ko je Zo­ri­ca s To­ni­jem Ce­tin­skim ot­pje­va­la lju­bav­ni du­et “Do­bar dan ti, du­šo”, s Oli­ve­rom Dra­go­je­vi­ćem hit “Ti si moj san”, s Ne­nom Be­la­nom pje­smu “Do po­s­ljed­njeg da­ha”, dok je s To­mis­la­vom Bra­li­ćem i kla­pom In­tra­de iz­ve­la sklad­bu “O’ ži­vo­ta ura”. Po­seb­no se is­ti­če ma­es­tral­na iz­ved­ba poz­na­tog ever­gre­ena “One Day I’ll Fly Away”. Ovo je­dins­tvo iz­da­nje pre­poz­na­la je i stru­ka, pa je al­bum “Zo­ri­ca Kon­dža Li­ve Li­sin­ski” no­mi­ni­ran za na­gra­du Po­rin u ka­te­go­ri­ji naj­bo­lje­ga kon­cert­nog al­bu­ma. “Svih ovih go­di­na čes­to sam bi­la no­mi­ni­ra­na, ali tre­ba­lo je pros­la­vi­ti 30 go­di­na ka­ri­je­re u Li­sin­skom, uz pu­no dra­gih mi gos­ti­ju, da bi sti­gla no­mi­na­ci­ja za naj­bo­lji kon­cert­ni al­bum. Ako ika­da do­bi­jem Po­rin, vo­lje­la bih da to bu­de baš za ovaj al­bum, jer sam po­bor­nik li­ve snim­ki”, rek­la je glaz­be­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.