Naj­ljep­ša mar­ka

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Proš­lo­go­diš­nja je po­štan­ska mar­ka Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je (HRT) u iz­bo­ru za naj­ljep­šu po­štan­sku mar­ku 2016. go­di­ne. Oda­bir naj­ljep­ših ma­ra­ka tra­di­ci­onal­no or­ga­ni­zi­ra Hr­vat­ska po­šta. HRT je svo­ju mar­ku iz­dao u trav­nju proš­le go­di­ne u po­vo­du obi­lje­ža­va­nja 90. ob­ljet­ni­ce pos­to­ja­nja Hr­vat­skog ra­di­ja (HRT – HR) i 60. ob­ljet­ni­ce pos­to­ja­nja Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je (HRT – HTV). Nje­zin iz­gled osmis­li­li su gra­fič­ki di­zaj­ne­ri Iva­na Vu­čić i To­mis­lav Ju­ri­ca Ka­ću­nić. Mo­tiv su HRT-ove mar­ke ra­dij­ska spi­ke­ri­ca i ka­mer­man, a na nje­zi­nu su ar­ku i fo­to­gra­fi­je do­aje­na Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je i nje­zi­nih du­go­go­diš­njih pre­poz­nat­lji­vih li­ca – Želj­ke Fat­to­ri­ni, Ves­ne Spin­čić Pre­log, Mil­ke Ba­bo­vić, Sa­še Za­le­pu­gi­na, Oli­ve­ra Mla­ka­ra, Đe­le Ha­dži­se­li­mo­vi­ća, Vla­di­mi­ra Fu­či­ja­ša, La­ze Go­lu­že i Hel­ge Vla­ho­vić Br­no­bić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.