U 81. go­di­ni tu­ži kćer i ze­ta

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Prem­da je u te­škom zdrav­s­tve­nom sta­nju, le­gen­dar­ni 81-go­diš­nji pje­vač Jer­ry Lee Lewis od­lu­čio je tu­ži­ti kćer Pho­ebe i nje­zi­na su­pru­ga Eze­ki­ela jer su ti­je­kom 12 go­di­na po­tro­ši­li ne­ko­li­ko mi­li­ju­na do­la­ra ko­je je za­ra­dio i jer su mu da­va­li kok­te­le li­je­ko­va ka­ko bi ga dr­ža­li pod kon­tro­lom. Pre­ma Lewi­so­vim op­tuž­ba­ma, kći ga je na­tje­ra­la da ide na tur­ne­ju una­toč lo­šem zdrav­lju, a ka­da ni­je bio na pu­tu, ži­vio je u oro­nu­lom ku­ćer­ku u ko­jem je mo­rao no­si­ti ma­sku za di­sa­nje da bi uop­će pre­ži­vio. Zet i kći na­vod­no su naj­ma­nje pet mi­li­ju­na do­la­ra po­tro­ši­li na luk­suz­ne auto­mo­bi­le, vi­le i plas­tič­ne ope­ra­ci­je. Jer­ry že­li na­zad no­vac i za­bra­nu dalj­njeg is­ko­ri­ša­va­nja svog ime­na i bo­gat­stva. Tuž­bu je s njim po­di­gla i nje­go­va sed­ma su­pru­ga, 67-go­diš­nja Ju­dith, te dje­ca, 44-go­diš­nja Lo­ri i 30-go­diš­nji Jer­ry Lee Tre­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.