Dvos­tru­ko slav­lje

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sce­na -

U za­gre­bač­kom sa­ti­rič­nom ka­za­li­štu Ke­rem­puh odr­ža­na je pre­mi­je­ra pred­sta­ve “Ći­ro”, auto­ra Ta­ri­ka Fi­li­po­vi­ća i An­to­ni­ja Ga­be­li­ća. Zbog mo­no­dra­me “Ći­ro”, in­s­pi­ri­ra­ne ži­vo­tom tre­ne­ra svih tre­ne­ra Mi­ros­la­va Ći­re Bla­že­vi­ća, oku­pi­li su se broj­ni pri­ja­te­lji i su­rad­ni­ci Ta­ri­ka Fi­li­po­vi­ća. No to ni­je bio je­di­ni po­vod. Na­ime, poz­na­ti glu­mac i vo­di­telj tom je pri­li­kom pros­la­vio i svoj 45. ro­đen­dan. Uz nje­go­vu su­pru­gu Lej­lu, bi­li su tu i re­da­telj Vin­ko Bre­šan, glu­mac Amar Buk­vić, vo­di­telj Jo­ško Lo­kas, glu­mac Re­ne Bi­to­ra­jac sa su­pru­gom Anom, po­du­zet­ni­ca Suzy Jo­si­po­vić Re­dže­pa­gić i le­gen­dar­ni no­go­met­ni tre­ner Mi­ros­lav Ći­ro Bla­že­vić, ko­ji je na kra­ju pred­sta­ve uis­ti­nu bio odu­šev­ljen. Pri­dru­žio se ta­da Ta­ri­ku na po­zor­ni­ci te su obo­ji­ca do­bi­li dug plje­sak. “Ka­ko to obič­no u ži­vo­tu bi­va, sve se uvi­jek pok­lo­pi ka­ko tre­ba. Bi­lo je ovo pre­div­nih 20 go­di­na ti­je­kom ko­jih su nas­ta­le ne­ke od naj­us­pješ­ni­jih pred­sta­va na hr­vat­skoj ka­za­liš­noj sce­ni, a ’Ći­ro‘ je naj­no­vi­ji ko­mad na ko­ji sam iz­nim­no po­no­san. A kad tak­ve emo­ci­je mo­žeš po­di­je­li­ti s pri­ja­te­lji­ma, on­da si naj­sret­ni­ji čo­vjek na svi­je­tu“, re­kao je Ta­rik ti­je­kom ve­če­ri ko­ja je za nje­ga bi­la uis­ti­nu emo­tiv­na.

SVI SU BI­LI UZ NJE­GA Mi­ros­lav Ći­ro Bla­že­vić i Ta­rik Fi­li­po­vić, Ta­rik i Lej­la te broj­ni Ta­ri­ko­vi pri­ja­te­lji, ko­le­ge i su­rad­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.