No­va se­ri­ja o op­s­tan­ku

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Du­bo­ko u Juž­noj Ame­ri­ci, na po­dru­čju od 3000 km ko­je se pro­te­že iz­me­đu Či­lea i Ar­gen­ti­ne, na­la­zi se naj­ve­ći iz­a­zov za sva­kog struč­nja­ka za pre­živ­lja­va­nje u div­lji­ni. Pros­ti­re se na šest pre­dje­la s je­dins­tve­nim kli­mat­skim obi­ljež­ji­ma, ko­ja uklju­ču­ju le­de­ne tun­dre, vru­će pus­ti­nje, vlaž­ne pra­šu­me i ne­pris­tu­pač­ne pla­ni­ne, a sva­ki od tih ek­s­trem­nih oko­li­ša zah­ti­je­va raz­li­či­te vje­šti­ne da bi se u nje­mu mo­glo pre­ži­vje­ti. U no­voj se­ri­ji o pre­živ­lja­va­nju: “Ko­lo: Bor­ba za op­s­ta­nak”, ko­ja s pri­ka­zi­va­njem kre­će u ne­dje­lju, 19. ožuj­ka u 22.00, Dis­co­very iz­a­zi­va šest su­di­oni­ka da po­ku­ša­ju pre­ži­vje­ti u šest raz­li­či­tih kli­mat­skih zo­na di­ljem Juž­ne Ame­ri­ke. Sva­ki pu­ta kad se ko­lo za­vr­ti, su­di­oni­ci se ro­ti­ra­ju i od­la­ze na no­vu iz­o­li­ra­nu i po­ten­ci­jal­no smr­to­nos­nu lo­ka­ci­ju. Su­di­oni­ci ne zna­ju što će i ka­da po­kre­nu­ti ko­lo. Oprem­lje­ni su sa­mo os­nov­nom opre­mom za pre­živ­lja­va­nje i SOS ure­đa­ji­ma ko­je mo­gu ko­ris­ti­ti u bi­lo ko­je vri­je­me ka­ko bi pre­ki­nu­li iz­a­zov i po­zva­li po­moć. Nji­hov je glav­ni za­da­tak pro­na­ći hra­nu, vo­du i sklo­ni­šte. A ka­da se ko­lo po­nov­no okre­ne, su­di­oni­ci se pre­mje­šta­ju na no­vu lo­ka­ci­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.