Svjet­ski us­pjeh

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Na­kon što je bri­tan­ska tvrt­ka Glo­bal Se­ri­es Network ot­ku­pi­la li­cen­ci­ju za pri­ka­zi­va­nje HRT-ove se­ri­je “Počivali u mi­ru” za po­dru­čje Uje­di­nje­no­ga Kra­ljev­s­tva, us­pjeh se nas­tav­lja te će se ona emi­ti­ra­ti i na po­dru­čju Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih

Dr­ža­va. Wal­ter Iu­zzo­li­no, je­dan od kre­ato­ra i ured­nik pro­jek­ta Wal­ter Pre­sents, iz­a­brao je se­ri­ju “Počivali u mi­ru” u kon­ku­ren­ci­ji od če­ti­ri ti­su­će se­ri­ja iz ci­je­log svi­je­ta te se ona ta­ko naš­la u ek­s­lu­ziv­nom iz­bo­ru od 34 naj­bo­lje se­ri­je za 2017. go­di­nu. Ci­je­li pro­jekt Wal­ter Pre­sents USA od da­nas je dos­tu­pan na ame­rič­ko­me te­le­vi­zij­skom tr­ži­štu, i ti­me je Hr­vat­ska ra­di­ote­le­vi­zi­ja u iz­nim­no snaž­noj me­đu­na­rod­noj kon­ku­ren­ci­ji po­ka­za­la da za­uzi­ma vo­de­će mjes­to u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi u pro­izvod­nji vi­so­kok­va­li­tet­no­ga pro­gram­skog sa­dr­ža­ja. Se­ri­ja “Počivali u mi­ru” nas­ta­la je u re­ži­ji Go­ra­na Ru­ka­vi­ne, Kris­ti­ja­na Mi­li­ća i Go­ra­na Du­ki­ća, u njoj je glu­mi­lo vi­še od 250 glu­ma­ca, pre­dvo­đe­nih Ju­di­tom Fran­ko­vić i Dra­ga­nom Des­po­tom.

STALNI LIKOVI U se­ri­ji je do­sad glu­mi­lo vi­še od 250 do­ma­ćih glu­ma­ca pre­dvo­đe­nih Ju­di­tom Fran­ko­vić i Dra­ga­nom Des­po­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.