Pus­to­lo­vi­ne slav­nih

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

“Div­lje pus­to­lo­vi­ne slav­nih s Be­arom Gryl­l­som” od 27. ožuj­ka pri­ka­zi­vat će se po­ne­djelj­kom u 20 sa­ti na Dis­co­very Chan­ne­lu. U tre­ćoj se­zo­ni Bear u div­lji­nu vo­di pje­va­ča i glum­ca Nic­ka Jo­na­sa, glu­mi­cu i ko­re­ograf­ki­nju Ju­li­an­ne Ho­ugh, NBA le­gen­du Shaqu­il­lea O’Ne­ala, glu­mi­cu Co­ur­te­ney Cox, biv­šu pje­va­či­cu gru­pe Spi­ce Gir­ls Mel B, pje­va­či­cu Va­ne­ssu Hud­gens te ski­ja­šku pr­va­ki­nju i zlat­nu olim­pij­ku Lin­d­sey Vonn. Svi će oni mo­ra­ti iz­dr­ža­ti ne­mi­lo­srd­ne uvje­te u div­lji­ni i 48-sat­nu pus­to­lo­vi­nu na pom­no oda­bra­nim ek­s­trem­nim lo­ka­ci­ja­ma. Bear će se me­đu os­ta­lim po­bri­nu­ti i da se sva­ka zvi­jez­da su­oči sa svo­jim naj­dub­ljim stra­ho­vi­ma i oku­ša u raz­li­či­tim iz­a­zo­vi­ma po­put bor­be pro­tiv div­ljih ži­vo­ti­nja, ska­ka­nja s pa­do­bra­nom ili spu­šta­nja uže­tom niz li­ti­ce. Bear će ih na­tje­ra­ti da na­preg­nu svoj um i ti­je­lo do kraj­njih gra­ni­ca. Ove se­zo­ne vo­di ih na lo­ka­ci­je kao što su afrič­ka sa­va­na, vi­so­rav­ni Ir­ske ili opas­ne hri­di Kor­zi­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.