No­vi spot i dru­ga be­ba

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Se­ve­ri­na je u po­ne­dje­ljak 27. ožuj­ka pre­mi­jer­no obja­vi­la spot za no­vu pje­smu “Otro­ve” – dru­gi singl s na­do­la­ze­ćeg al­bu­ma. Pje­smu ko­ju Se­ve­ri­ni­ni su­rad­ni­ci opi­su­ju kao ve­li­ki klup­ski hit, ko­ji mo­že sta­ti uz bok svjet­skoj pro­duk­ci­ji, za Se­ve­ri­nu je na­pi­sao kan­ta­utor Ja­la Brat. “Ka­da sam ču­la pje­smu ‘Otro­ve’, ču­la sam pjes­ni­ka, ču­la sam iz­nad­pro­sje­čan ta­lent ko­ji to­ga ni­je ni svjes­tan. I to je ono što mu da­je šarm i za­što ga lju­di vo­le. Hva­la, Ja­la Brat, le­ti da­lje u vi­si­ne”, iz­ja­vi­la je Se­ve­ri­na za no­vog su­rad­ni­ka, ko­ji pot­pi­su­je glaz­bu i tekst, dok aran­žman pot­pi­su­je KC Bla­ze. “Pje­sma je nas­ta­la u ne­ko­li­ko kas­nih sati i ra­đe­na je sa­mo za Se­ve­ri­nu. Is­kre­na je i ima jas­nu po­ru­ku u ko­joj će se na­ći svi ko­je je lju­bav ba­rem je­dan­put otro­va­la”, re­kao je Ja­la Brat. Vi­de­os­pot za pje­smu “Otro­ve”, re­da­te­lja Pe­tra Pa­ši­ća, sni­man je na ne­ko­li­ko be­ograd­skih lo­ka­ci­ja, me­đu ko­ji­ma i u Pla­vom vla­ku, poz­na­ti­jem kao Ti­tov vlak. No to ni­je je­di­na vi­jest ko­jom je 45-go­diš­nja zvi­jez­da ovih da­na za­in­tri­gi­ra­la jav­nost. Na­ime, is­ti dan kad je pred­sta­vi­la no­vi singl objav­lje­na je i nas­lov­ni­ca sr­p­skog ma­ga­zi­na Hel­lo! na ko­joj do­no­se ek­s­klu­ziv­nu in­for­ma­ci­ju da je Se­ve­ri­na trud­na. Hel­lo! pi­še da je Se­ve­ri­na u tre­ćem mje­se­cu trud­no­će te da pa­ti od ju­tar­njih muč­ni­na, zbog ko­jih je po­s­ljed­njih mje­sec da­na odus­ta­la od nas­tu­pa. Njezin me­na­džer To­mi­ca Pe­tro­vić vi­jest još ni­je po­t­vr­dio ili de­man­ti­rao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.