26. Da­ni hr­vat­sko­ga fil­ma

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Pred­stav­ljen je na­tje­ca­telj­ski pro­gram 26. Da­na hr­vat­sko­ga fil­ma, ko­ji će se odr­ža­ti od 16. do 20. lip­nja u ki­nu Tu­ška­nac, na Ljet­noj po­zor­ni­ci Tu­ška­nac, u Cen­tru za kul­tu­ru Treš­njev­ka, Par­ku Sta­ra Treš­njev­ka i na Aka­de­mi­ji dram­ske umjet­nos­ti - Fran­ko­pan­ska 22. U na­tje­ca­telj­ski pro­gram oda­bra­no je 68 os­tva­re­nja u ka­te­go­ri­ja­ma ani­mi­ra­nog, igra­nog, do­ku­men­tar­nog, eks­pe­ri­men­tal­nog i na­mjen­skog fil­ma. Ne­ki od uvr­šte­nih fil­mo­va već su osvo­ji­li na­gra­de ve­li­kih svjet­skih fes­ti­va­la, po­put “Je­že­ve ku­će” Eve Cvi­ja­no­vić i “Noć­ne pti­ce” Špe­le Ča­dež te “Zvi­ri” Mi­ros­la­va Si­ka­vi­ce, ko­ji je na­gra­đen u Can­ne­su, i “Mli­ječ­nog zu­ba” Sa­še Ba­na, po­bjed­nič­kog os­tva­re­nja ZFF-ovih Koc­ki­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.