Beč­ki bal pr­vi put u Za­gre­bu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

U po­vo­du obi­lje­ža­va­nja 100 go­di­na dje­lo­va­nja me­đu­na­rod­ne udru­ge Li­ons u svi­je­tu, pres­tiž­na kul­tur­no-za­bav­na sve­ča­nost, Beč­ki bal, odr­žat će se pr­vi put u Za­gre­bu, u Hr­vat­sko­me dr­žav­nom ar­hi­vu u su­bo­tu, 17. lip­nja, s po­čet­kom u 20 sa­ti. Ova važ­na kul­tur­na sve­ča­nost beč­ki je spoj glaz­be, ple­sa, pro­fi­nje­nos­ti i kul­tur­nog sa­dr­ža­ja. Vr­hun­ski glaz­be­ni i ples­ni umjet­ni­ci iz naj­poz­na­ti­jih beč­kih ško­la pred­sta­vit će do­ga­đaj ko­ji go­di­na­ma uz Beč oča­ra­va i me­tro­po­le di­ljem svi­je­ta, po­put New Yor­ka, Rio de Ja­ne­ira, Šan­ga­ja, Mo­sk­ve i dru­gih. Pr­vi Beč­ki bal u Za­gre­bu pred­stav­lja ples­nu ča­ro­li­ju umjet­ni­ka ples­nog cen­tra Wi­ener Tan­zko­mi­tee pod vod­stvom jed­nog od naj­us­pješ­ni­jih ples­nih uči­te­lja Mic­ha­ela Ba­di­na. Glaz­be­na prat­nja ple­su, naj­bo­lje od aus­trij­ske kla­sič­ne glaz­be, u iz­ved­bi je beč­kog or­kes­tra Ori­gi­nal Wi­ener Stra­uss Cap­pel­le. Ne­za­bo­rav­ni do­živ­ljaj bal­ske ve­če­ri upot­pu­nit će tra­di­ci­onal­ni aus­trij­ski me­ni pre­dvo­đen beč­kim odre­skom i dru­gim de­li­ci­ja­ma te ne­za­obi­laz­nom sve­ča­nom sac­her tor­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.